Archiwum wydarzeń

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie dotyczące konieczności zastosowania przez WKD Sp. zo.o. metod oceny ryzyka zawartych w Rozporządzeniu UE Nr 402/2013 z 30.04.2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. W przypadku WKD chodziło o ocenę ryzyk powodowanych przez drzewa na bezpieczeństwo ruchu. Przypomnę, iż 15 października Ministerstwo Infrastruktury skierowało pismo do Starosty Pruszkowskiego, z którego wynikało, iż WKD ma zastosować do oceny ryzyka metody zawarte w ww. Rozporządzeniu. Postanowiliśmy wyjaśnić, dlaczego WKD ma zastosować się do przepisów UE, jeśli nie działa na wspólnotowym rynku transportowym.
WKD odpowiedziało, iż przepisy Rozporządzenia go nie dotyczą, ponieważ nie działa na transportowym rynku wspólnotowym UE, tylko jest linią lokalną. Pismo nr 42.
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, iż nie chodziło o zastosowanie tego Rozporządzenia, a jedynie użycie metod opisanych w ww. rozporządzeniu wykonawczym, co nie jest równoznaczne z żądaniem, czy też nakazem stosowania wspomnianych przepisów przez WKD. Pismo nr 43.
UTK również odpowiedziało, iż chodzi o zastosowanie metod z Rozporządzenia UE a nie zastosowanie go wprost. Pismo nr 44.

czerwiec
W dniu 3 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Komorowianie złożyło petycję do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Występujemy o zmianę Rozporządzenia o odległościach polegającą na wyłączeniu określonych linii kolejowych spod  Rozporządzenia. Chodzi o wprowadzenie odrębnych regulacji dla  linii wąskotorowych, krajobrazowych, lokalnych oraz przebiegających przez obszary chronione. Dla tych linii  zarządca linii kolejowej byłby  zobowiązany do okresowych przeglądów drzew.  Usuwane  byłyby tylko drzewa chore, faktycznie zagrażające bezpieczeństwu.  Petycja jest dostępna w Dokumentach sprawy.

maj
W dniu 24 maja 2016 r. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim wydało decyzję w związku z wnioskiem  WKD Sp. zo.o. o usunięcie drzew znajdujących się na stacji WKD Radońska.
WKD Sp. zo.o. wnioskowało o usunięcie 83 drzew. Decyzja Starosty zezwala na usunięcie  22 drzew. Starostwo wydało zgodę jedynie na usunięcie drzew chorych i odmówiło zgody na usunięcie pozostałych drzew. Stroną w postępowaniu o usunięcie drzew były dwa stowarzyszenia: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Zielony Grodzisk. W wizji lokalnej w celu oceny stanu drzew, która odbyła się 5 maja uczestniczyły następujące Stowarzyszenia:   „Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot” oraz  lokalne stowarzyszenia  ”Przyjazne Środowisko” oraz  „Dolina Rokitnicy”.  Na prośbę  Stowarzyszeń w ocenie drzew uczestniczyła Pani dendrolog dr Marzena Suchocka. Decyzja Starostwa  jest zgodna z wnioskiem strony społecznej, aby usuwać tylko drzewa chore, które zagrażają bezpieczeństwu. Decyzja jest dostępna w Dokumentach sprawy.

marzec
W dniu 9 marca 2016 r. Urząd M.St. Włochy wydał decyzje w sprawie dwóch wniosków o zgodę na usunięcie drzew przy WKD złożonych jesienią zeszłego roku.
Pierwszy wniosek dotyczył usunięcia 8 drzew na stacji WKD Raków. Drugi wniosek dotyczył usunięcia 8 dębów na stacji WKD Salomea.
Urząd wydał decyzje na wycinkę jednego jesionu pensylwańskiego na Rakowie oraz jednego dębu w Salomei. Urząd odmówił wydania decyzji na usunięcie pozostałych  14 drzew.
Obie decyzje są  w pełni zgodne z wnioskiem strony społecznej, aby usuwane były tylko drzewa chore. Decyzje posiadają  szerokie uzasadnienie prawne. Cieszy nas bardzo, że Urząd we Włochach, który jako pierwszy wydał decyzję w sprawie wniosków złożonych przez WKD  podszedł tak rozsądnie do sprawy.

grudzień
W dniu 23 grudnia 2015r. UTK wydał decyzję przedłużającą termin wycinki drzew przy WKD do 1 marca 2018r. Powodem wydłużeniem terminu są długotrwałe procedury na uzyskanie zgody na usunięcie drzew. Powyższa decyzja jest zdaniem zaangażowanych stowarzyszeń niekorzystna. Stowarzyszenia wnioskowały do UTK o wstrzymanie wykonania decyzji do momentu zmiany Rozporządzenia o odległościach. Samo wydłużenie terminu oznacza, iż od WKD zależy czy wstrzyma wycinkę do czasu zmiany Rozporządzenia.
http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/6803,Zmiana-decyzji-dla-WKD.html

grudzień
W dniu 8.12.2015 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystosował pismo do Ministra Infrastruktury. Zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie interpretacji przepisów dot. odległości drzew od torów jaką Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Główny Konserwator Przyrody przekazali we wcześniejszych pismach do Ministerstwa. Jednocześnie wystąpił z prośbą o informację o planowanej nowelizacji Rozporządzenia.
W dokumentach sprawy załączamy także pismo Głównego Konserwatora Przyrody do Ministra Infrastruktury z 19.08.2015 r. w sprawie apelu samorządowców Półwyspu Helskiego o zmianę Rozporządzenia o odległościach. Z tego pisma wynika także , że o swoje drzewa walczą też samorządowcy z : Półwyspu Helskiego, Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej.

grudzień
W grudniu Rada Miasta Podkowy Leśnej wydała stanowisko w sprawie drzew przy WKD. Z dokumentem możecie się Państwo zapoznać w Dokumentach Sprawy - dokument 27.

grudzień
1 grudnia Stowarzyszenia i Radne Powiatu Pruszkowskiego skierowały list do Ministra Ochrony Środowiska z prośbą o działania w sprawie drzew przy WKD. Z listem możecie się Państwo zapoznać w Dokumentach Sprawy - dokument 26.

listopad
W dniu 20 listopada UTK dał negatywną odpowiedź na odwołanie WKD od decyzji nakazującej wycinkę drzew. UTK nie uwzględniło postulatów WKD o ograniczenie wycinki do drzew chorych. UTK zażądało od WKD wskazania terminu, do którego jest w stanie wyciąć wszystkie drzewa. W swoim piśmie UTK wskazało, iż najważniejsze jest literalne stosowania przepisów Rozporządzenia. Tym samym UTK całkowicie zignorowało silny głos lokalnej społeczności w tej sprawie. W odpowiedzi UTK nie ma słowa o tym, iż wycięcie drzew wywołało protest i szereg działań lokalnej społeczności.  Organizacje społeczne stanowczo sprzeciwiają się takiej decyzji. Żądamy zmiany decyzji UTK ze względu na ważny interes społeczny. Z pismem UTK możecie się Państwo zapoznać w Dokumentach Sprawy - dokument 22.

listopad
3 listopada starostowie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego oraz burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Brwinowa oraz Wójt Gminy Michałowice wydali wspólne stanowisko przeciwko wycince drzew. Patrz dokument nr 21 w Dokumentach Sprawy.

listopad
W listopadzie w związku z pismem Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazującego wady prawne rozporządzenia o odległościach, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o przedstawienie stanowiska ministerstwa.

listopad
Mieszkańcy Kań i Otrębus skierowali do Starosty Pruszkowskiego pismo sprzeciwiające się wycince drzew przy WKD
Pismo poparli Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Pismo podpisało 70 mieszkańców.

listopad
W dniu 5 listopada 2015 r. stowarzyszenia skierowały list do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Stowarzyszenia zwróciły się do Prezesa UTK o odroczenie Decyzji UTK nakazującej WKD Sp. zo.o usunąć drzewa, do czasu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Transportu. Patrz Dokument 16 w Dokumentach Sprawy.

listopad
W dniu 3 listopada 2015 r. stowarzyszenia działające na rzecz ochrony drzew przy linii WKD, skierowały list do Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie stowarzyszenia wskazują, iż Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, na podstawie którego mają być wycięte drzewa, zostało wydane z nadużyciem delegacji ustawowej zawartej w Ustawie o transporcie kolejowym oraz jest niezgodne z Konstytucją RP. Stowarzyszenia zwróciły się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję. Patrz Dokument 15 w Dokumentach Sprawy.

listopad
W dniu 3 listopada 2015 r. stowarzyszenia działające na rzecz ochrony drzew przy linii WKD skierowały list do władz województwa mazowieckiego. Województwo mazowieckie jest większościowym udziałowcem WKD Sp. zo.o. Stowarzyszenia zwróciły się do władz województwa, aby WKD Sp. zo.o. zaprzestała składania wniosków o wycinkę drzew oraz wycinania drzew do momentu zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Patrz: Dokument 14 w zakładce Dokumenty Sprawy

październik
W dniu 27 października Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy złożyło wniosek o uznanie dwóch drzew za Pomniki Przyrody.
Patrz dokument nr 13 w Dokumentach Sprawy.
Drzewa te podobnie jak wszystkie inne drzewa na stacji WKD w Malichach są objęte wnioskiem o wycinkę złożonym przez WKD w październiku br.

październik
27 października stanowisko w sprawie wycinki drzew zajęła Rada Powiatu Grodziskiego.

październik
Pomimo faktu, iż WKD odwołało się od decyzji UTK, od 22 maja do 1 października złożyło wnioski o usunięcie 170 drzew. Urząd Miasta Włochy wydał już zgodę na wycinkę drzew w okolicach stacji Warszawa Raków. Pozostałe wnioski są rozpatrywane przez decydentów.

7 października
Spotkanie stowarzyszeń z Starostą Pruszkowskim w sprawie wniosków o wycinkę jakie wpłynęły do Starostwa

6 października
Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wycinki przy wkd. Patrz dokument nr 8 dokumenty sprawy.

3 sierpnia
List Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazujący wady prawne rozporządzenia oraz prośbę o podjęcie działań. Patrz dokument nr 10 w dokumentach sprawy

sierpień/wrzesień
Rosnące zainteresowanie problemem ze strony mediów, poza mediami lokalnymi (prasa, portale) ukazują się artykuły w mediach ogólnopolskich (prasa, radio)

Od 22 maja do 1 października
WKD składa 11 wniosków o wycinkę 170 drzew

5 października
Stowarzyszenie Komorowianie składa wniosek o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym do organów rozpatrujących wnioski o wycinkę

14 września
UTK wyznacza termin na rozpatrzenie odwołania na 30 listopada 2015 r.

Wrzesień
Rada Miejska w Pruszkowie wydaje stanowisko przeciw wycince

Sierpień
Spotkanie Rady Miejskiej w Pruszkowie z przedstawicielami Urzędu Transportu Kolejowego

Sierpień
Starostwo Powiatowe wydaje stanowisko przeciw wycince

Sierpień
Spotkanie Stowarzyszeń z Starostą Powiatu Pruszkowskiego

Lipiec
Stowarzyszenia składają wnioski do UTK o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym w sprawie Decyzji UTK

Lipiec
Stowarzyszenia piszą do Prezesa UTK wnioskując o zmianę Decyzji

8 Lipca
Spotkanie Stowarzyszeń z Prezesem WKD

30 czerwca
WKD odwołuje się od decyzji UTK wnioskując o ograniczenie wycinki

18 maja
Urząd Transportu Kolejowego wydaje Decyzję o usunięciu wszystkich drzew i krzewów 15 metrów od toru na linii WKD