Dokumenty sprawy

1. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.

3. Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

4. Odwołanie WKD od decyzji Urzędu Transportu Kolejowego

5. Odpowiedź Urzędu Transportu Kolejowego na odwołanie WKD

6. Uchwała nr XI/81/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego

7. Stanowisko Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące decyzji Prezesa UTK

8. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

9. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

10. Stanowisko Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja w sprawie decyzji Prezesa UTK

11. Stanowisko Zarządu Osiedla Komorów z 8.07.2015 w sprawie decyzji Prezesa UTK

12. Stanowisko Rady Powiatu Grodziskiego

13. Wniosek o uznanie dwóch drzew za Pomniki Przyrody złożony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy

14. Stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie dotyczące decyzji Prezesa UTK

15. List stowarzyszeń działających na rzecz drzew przy WKD, wysłany w dniu 3 listopada 2015 r. do władz Województwa Mazowieckiego

16. List stowarzyszeń działających na rzecz drzew przy WKD, wysłany w dniu 3 listopada 2015 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

17. List stowarzyszeń działających na rzecz drzew przy WKD, wysłany w dniu 5 listopada 2015 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

18. Pismo mieszkańców Kań i Otrębus do Starosty Pruszkowskiego poparte przez Sołtysów i Rady Sołeckie sprzeciwiające się wycince drzew przy WKD.

19. Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie skargi na rozporządzenie skierowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja.

20. Lista uszkodzeń trakcji WKD spowodowanych przez drzewa w latach 2012-2015, otrzymany od WKD na nasz wniosek.

21. Wspólne stanowisko władz samorządowych przeciwko wycince przy WKD.

22. Odpowiedź UTK na odwołanie WKD od decyzji UTK.

23. Interpelacja poselska i odpowiedź na interpelację poselską w sprawie drzew przy WKD.

24. Odpowiedź WKD na pismo UTK z dnia 20 listopada 2015 r.

25. Odpowiedź stowarzyszeń na pismo UTK

26. List Stowarzyszeń i Radnych Powiatu Pruszkowskiego do Ministra Ochrony Środowiska

27. Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie drzew przy WKD

28. Pismo Głównego Konserwatora Przyrody w sprawie apelu samorządowców Półwyspu Helskiego

29. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Ministerstwa Infrastruktury

30. Interpelacja poselska posłanki Agnieszki Pomaskiej w sprawie drzew przy WKD
z 1 grudnia 2015r.

31. Decyzja UTK z dnia 22.12.2015 r. zmieniająca decyzję z dnia 18.05.2015 r.

32. Zapytanie posła Stanisława Tyszki z dnia 24 marca 2016 r. do Ministra Infrastruktury w sprawie przebiegu prac nad zmianą rozporządzenia o odległościach.

33. Decyzja Urzędu Dzielnicy Włochy z dnia 09.03.2016 r. w sprawie wniosku WKD o usunięciu drzew w Warszawa Salomea.

34. Decyzja Urzędu Dzielnicy Włochy z dnia 09.03.2016 r. w sprawie wniosku WKD o usunięciu drzew przy przystanku WKD Raków.

35. Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo Przyjaznej Ostoi z 28.09.2015 r.

36. Decyzja Starosty Grodziskiego z 24.05.2016 r. w sprawie wniosku WKD Sp. zo.o. o usunięcie drzew przy stacji WKD Grodzisk Radońska

37. Petycja do Ministerstwa Infrastruktury Stowarzyszenie Komorowianie

38. 23 czerwca Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na stronie internetowej cyfrowe odwzorowanie petycji, złożone przez Towarzystwo Komorowianie i Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja z Milanówka.

39. Przedstawiono poselski projekt zmiany Ustawy o transporcie kolejowym, który w lipcu będzie omawiany w Sejmie:
„Art. 57a. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.
2. Zgody na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, udziela starosta w drodze postanowienia, po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.”.

40. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z informacją o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym.

41. Pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 września 2016 r o zastosowaniu Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 402/2013.

42. Odpowiedź WKD w sprawie zastosowania Rozporządzenia UE w sprawie metody oceny bezpieczeństwa

43. Odpowiedź Ministerstwa w sprawie zastosowania Rozporządzenia UE w sprawie metody oceny bezpieczeństwa

44. Odpowiedź UTK w sprawie zastosowania Rozporządzenia UE.

45. Uwagi do projektu PUL.